รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home ห้องสนทนา กระทู้ล่าสุด
 กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
 หัวข้อกระทู้ :ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง.. 25-10-2016 10:48:54 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง

ตามที่ได้มีคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 กาหนดให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% สาหรับการให้เช่าทรัพย์สิน เว้นแต่กรณีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย นั้น กรมสรรพากรได้ออกคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 259/2559 ยกเลิกการยกเว้นดังกล่าว จึงมีผลให้การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินสาหรับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ทั้งนี้สาหรับการจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ให้หักค่าจ่ายซื้อทรัพย์สินได้สองเท่า.. 25-10-2016 10:48:09 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ให้หักค่าจ่ายซื้อทรัพย์สินได้สองเท่า

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 604 ได้ออกมาเพื่อให้หักรายจ่ายค่าซื้อทรัพย์สินได้สองเท่าสาหรับการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์สรุปได้ดังนี้ - เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ทาให้ดีขึ้นสาหรับทรัพย์สินประเภท เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะซึ่งไม่ใช่รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ซึ่งมิได้นาออกให้เช่า และอาคารถาวร - ต้องจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ทรัพย์สินอยู่ในสภาพร้อมใช้งานได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับอื่น - ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เว้นแต่เลือกไม่ใช้สิทธิ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 266 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้ - ทรัพย์สินประเภทอาคารต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงแล้ว - การหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าให้หักเฉลี่ยเท่ากันเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน เว้นแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หักเฉลี่ยเท่ากันเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันและอาคารให้หักเฉลี่ยเท่ากันเป็นเวลา 20 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน - บริษัทที่ใช้สิทธิต้องจัดทารายงานแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้สิทธิ ตามแบบท้ายประกาศ และทรัพย์สินต้องมีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท หมายเหตุ: มติ ครม. วันที่ 31 พค 2559 ได้แก้ไขหลักเกณฑ์ตาม พรฏ 604 จากที่กาหนดให้บริษัทต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น โดยไม่จาเป็นต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่อาจติดตั้งไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ พรฏฯ 604 กาหนด และการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรจาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรและหากเป็นอาคารถาวรขนาดใหญ่อาจก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ พรฏฯ 604 กาหนดเช่นกัน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลดอัตราภาษีเงินได้สาหรับธุรกิจ SME.. 25-10-2016 10:47:12 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ลดอัตราภาษีเงินได้สาหรับธุรกิจ SME

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 603 ได้ออกมาเพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ธุรกิจ SME ซึ่งมีทุนชาระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทดังนี้ กาไรสุทธิ รอบบัญชี 2558 – 2559 รอบบัญชี 2560 เป็นต้นไป เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3ล้านบาท 10% 15% เกิน 3 ล้านบาท 20%
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ยกเว้นภาษีสาหรับสาหรับธุรกิจ Start – up.. 25-10-2016 10:46:29 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ยกเว้นภาษีสาหรับสาหรับธุรกิจ Start – up

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 602 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ธุรกิจ Start up เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สาหรับบริษัทที่มีเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ - จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 - ทุนชาระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท - มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด บริษัทที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีต้องจดทะเบียนต่อกรมสรรพากร และได้รับการรับรองจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ยกเว้นภาษีสาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้บุตร.. 25-10-2016 10:45:38 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ยกเว้นภาษีสาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้บุตร

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษี โดยให้คิดเฉพาะเงินได้ที่ได้รับมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป การปรับปรุงกฎหมายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีจากการรับมรดก
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ให้ยึดทรัพย์กรณีหลีกเลี่ยงภาษีอากร.. 25-10-2016 10:44:44 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ให้ยึดทรัพย์กรณีหลีกเลี่ยงภาษีอากร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร กรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ Financial Action Task Force (FATF) เสนอโดยมีสาระสาคัญดังนี้ - ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจออกคาสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าบุคคลใดกระทาความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ - ห้ามผู้ใดทาลาย ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด - ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจเรียกให้ส่งคืนภาษีอากรที่ได้รับคืนไป เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้ใดขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงาน ปปง. - กาหนดให้สานักงาน ปปง. จัดส่งบรรดาข้อมูลซึ่งได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กรมสรรพากร - กาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือฉ้อโกงภาษีอากร ให้เป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 29-09-2016 21:48:34 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ใช่มั้ยคะ แล้ววิธีการคิดคิดแบบไหนคะ มีค่าขนส่งสินค้า ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำมัน ช่วยตอบด้วยนะคะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามด่วนค่ะ.. 26-09-2016 08:53:58 
แอนค่ะ

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : สอบถามด่วนค่ะ

สอบถามค่ะ จ่าย ภ.พ.30 เดือน ก.พ. 59 ไปเรียบร้อยแล้ว เพิ่งมาเช็คย้อนหลังว่ารายงานภาษีขายเดือนกุมภาพันธ์มีใบเสร็จอยู่ 1 ใบ ที่ลงจำนวนเงินในรายงานภาษีขายผิด เช่น 25000 ลงผิดเป็น 10000 บาท ทำให้ ภ.พ.30 ที่ส่งไปไม่ตรงกับความจริง ต้องทำยังไงคะ ต้องส่งภาษีเพิ่มเติมยังไงคะ นำ 25000 มาหัก 10000 เหลือ 15000  เราต้องส่งเพิ่มเติมยอดขายขาด 15000 หรือต้องส่งใหม่ 25000 เลย และใบเก่าที่ส่งไปแล้วต้องทำยังไงคะ รบกวนด้วยนะคะ กลุ้มใจมากเลย(ขอบคุณค่ะ)
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 01-09-2016 10:40:07 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

บริษัทได้จ้างนายหน้าคนอินโดนีเซียขายเครื่องจักรของบริษัทในไทย ขายให้บริษัทในอินโดนีเซีย ซึ่งนายหน้าไม่ได้มีฐิ่นที่อยู่ในไทยเกิน 180 วัน ในกรณีนี้ เราไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ใช่หรือไม่ เนื่องจากไทยกับอินโดมีสนธิสัญญาภาษีซ้อนกันอยู่
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 28-08-2016 17:33:02 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่าย ค่าขนส่ง เป็นบริษัทขนส่งลูกค้าทางเรือ ค่ะ 1. การขนส่งสินค้าโดยทั่วๆไปก็ทราบกันอยู่ว่า หัก ณ ที่จ่าย 1 % (แต่กรณี คน ต้อง หัก ณ ที่จ่าย ) กี่% ค่ะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 28-08-2016 17:31:37 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่าย ค่าขนส่ง เป็นบริษัทขนส่งลูกค้าทางเรือ ค่ะ 1. การขนส่งสินค้าโดยทั่วๆไปก็ทราบกันอยู่ว่า หัก ณ ที่จ่าย 1 % (แต่กรณี คน ต้อง หัก ณ ที่จ่าย ) กี่% ค่ะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย.. 24-08-2016 15:26:11 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขอบคุณมากๆนะคะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 21-06-2016 10:01:44 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สอบถามหน่อยคะ คือเราออกใบหัก ณที่จ่าย ชื่อและ เลข 13 หลัก ผิด แต่ยอดนำส่งถูก อย่างนี้เราต้องแกไขอย่างไรบ้างคะ ต้องยื่นใหม่ไหมคะ และจะต้องทำเรื่องขอคืนภาษีรึป่าว
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 26-05-2016 16:35:08 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ถ้าทางบริษัทมีการจ้างวิทยากรที่เป็นข้าราชการมาแล้วเราต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายมั๊ยคะ ถ้าหักต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 17-05-2016 08:21:36 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

กรณียื่นแบบ ภงด.3 ผิด ยื่นเกินไป แล้วจ่ายเงินไปแล้ว มีวิธีแก้ยังไง คือจะยื่นแบบให้ถูกต้องแต่ไม่ต้องการขอเงินคืน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สำนักงานบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีชื่อว่า.. 21-04-2016 13:45:46 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการตรวจสอบบัญชี
กระทู้ : สำนักงานบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีชื่อว่า

สอบถามว่าทางสำนักงานบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีชื่อว่าอะไรในการรับทำบัญชีและปิดงบค่ะ.
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 14-04-2016 14:00:32 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สอบถามค่ะ ถ้ามีภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายทั้งปี และไม่ได้ยื่นจ่าย ในทางบัญชีสามารถบวกกลับเข้ามาเป็นรายได้อืนๆ ของบริษัทได้หรือไม่คะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 07-04-2016 11:48:05 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

หน่วยงานภาครัฐทำการค้ากับร้านที่ ไม่มี vat 7% ได้หรือเปล่าครับ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 09-03-2016 09:11:49 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลธรรมดา รับจ้างทำ อาหาร อาหารว่างและเครื่อง ของโครงการต่างๆ ตามมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงานราชการ เราต้อง หักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % หรือไม่ (ครั้งคราว) เช่น นาย กอ นามสกุล รับทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการอบรมพนักงาน จำนวน 200 คน รวมค่าใช้จ่าย 86,360.-บาท เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ได้จ่ายเงินให้ นาย กอ เป็นเงิน 86,360.-บาท ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเดือนนี้ เราต้องนำส่ง ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 1% หรือไม่
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 20-02-2016 13:47:17 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

การยื่น ภงด.90 ค่าบริการ อยู่ในมาตรา40 วงเล็บอะไรค่ะ และทำยังไง แนะนำหน่อยค่ะ ไม่เคยยื่น แต่ลูกค้าให้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจามมาตรา50ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และเราควรทำยังไงต่อไปค่ะ
IP Logged
หน้า #  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>


Powered by ccBoard


Joomla SEO powered by JoomSEF